Logo
Print this page

อิสานยังสาหัส น้ำล้นอ่าง

Rate this item
(0 votes)

สถานการณ์น้ำท่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 14 จังหวัดยังสาหัส อ่างเก็บน้ำหลายแห่งอยู่ในภาวะวิกฤติส่งผลให้น้ำเข้าท่วมพื้นที่เกษตรหลายหมื่นไร่ 

          กรมชลประทาน รายงาน สถานการณ์น้ำท่วมประจำวันที่ 2 สิงหาคม 60 ระบุว่า น้ำยังท่วมในพื้นที่ 14 จังหวัด และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยมีอ่างเก็บน้ำหลายแห่งอยู่ในภาวะวิกฤติทำให้น้ำล้นเข้าท่วมพื้นที่ต่างๆ อาทิ พนังกั้นน้ำลําเซบายบ้านดอนว่าน อำนาจเจริญ ขาด ในช่วงกม.ที่ 21+100 ยาวประมาณ 20 เมตร ทําให้นํ้าไหลท่วมพื้นที่การเกษตรประมาณ 9,500 ไร่ยังไม่สามารถซ่อมแซมพนังที่ขาดได้  และยังไหลท่วมในพื้นที่อีกหลายจังหวัดในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ดังกล่าว รวมทั้งระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ที่เข้าข่ายวิกฤตเนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่ ส่งผลให้น้ำทะลักข้าท่วมในหลายอำเภอ โดยเฉพาะที่อําเภอหว้านใหญ่

          โดยรายละเอียดที่กรมชลประทาน ระบุมีดังนี้

           1. จังหวัดพะเยา น้ำท่วมขังที่ลุ่มต่ำนอกเขตชลประทาน ประมาณ 2,500 ไร่ บริเวณ ตําบลป่าซาง ตําบลห้วย ลาน อําเภอดอกคำใต้ และตําบลห้วยแก้ว ตําบลแม่อิง อําเภอภูกามยาว สํานักงานชลประทานที่ 2 ได้จัดส่งเครื่องสูบน้ำ ช่วยเหลือจํานวน 1 เครื่อง

 2. จังหวัดสกลนคร น้ำท่วมในพื้นที่ อําเภอสว่างแดนดิน อําเภอวานนิวาส อําเภอพรรณนานิคม อําเภอวาริชภูมิ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจํานวน 14 เครื่อง และติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำแล้ว 26 เครื่อง

 3. จังหวัดอุดรธานี บริเวณพื้นที่ ตําบลอุ่มจาน อําเภอประจักษ์ศิลปาคม น้ำท่วมพื้นที่การเกษตร 3,000 ไร่บริเวณพื้นที่อําเภอกุมภวาปี น้ำท่วมพื้นที่การเกษตร 8,900 ไร่  โครงการชลประทานที่ 5 สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ จํานวน 6 เครื่อง และเพิ่มการระบายน้ำด้วยการสูบน้ำโดยสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจำานวน 2 แห่ง

  4. จังหวัดชัยภูมิ พื้นที่น้ำท่วมลุ่มต่ำทางการเกษตรในเขตชลประทาน บริเวณอําเภอบําเหน็จณรงค์ประมาณ 5,000 ไร่  อําเภอจัตุรัส น้ำท่วมสูงประมาณ 30-40 ซม. สํานักงานชลประทานที่ 6 ติดตั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จํานวน 2 เครื่อง

 5. จังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่น้ำท่วมในเขตชลประทาน โครงการฯ ลําปาว ในอําเภอเมือง ยางตลาด กมลาไสย ฆ้องชัย และร่องคํา ประมาณ 59,900 ไร่

 6. จังหวัดร้อยเอ็ด น้ำท่วมขังนาข้าวนอกเขตชลประทานในพื้นที่ลุ่มต่ำที่ติดริมน้ำยัง 2,000 ไร่  นอกเขต ชลประทาน 30,000 ไร่ บริเวณเขต อําเสลภูมิ สํานักงานชลประทานที่ 6 และโครงการฯร้อยเอ็ด สนับสนุนเครื่องสูบน้ํา จํานวน 3 เครื่อง พร้อมทั้งสนับสนุนรถตักหน้าขุดหลัง จํานวน 1 คัน

 7. จังหวัดขอนแก่น น้ำท่วมพื้นที่ในเขตชลประทานในเขตอําเภอเมือง ประมาณ 6,965 ไร่ สชป.6 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจํานวน 16 เครื่อง

 8. จังหวัดมหาสารคาม น้ำท่วมในเขตชลประทานเมือง ในเขตอําเภอบรบือ อํานาเชือก อําเมือง ประมาณ 34,515 ไร่ โครงการฯมหาสารคาม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจํานวน 2 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จํานวน 4 เครื่อง

 9. จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่น้ำท่วมบริเวณ ชุมชนหาดคูเดื่อ ชุมชนวังแดง อ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือตอนล่าง อ.น้ำยืน ตําบลท่าเมือง อําเภอดอนมดแดง อําเภอเดชอุดม อําเภอดอนมดแดง อําเภอเขื่องใน ท่วมพื้นที่การเกษตร โครงการชลประทานอุบลราชธานีได้ส่งเครื่องสูบน้ำจํานวน 7 เครื่องเข้าช่วยเหลือ

 10. จังหวัดยโสธร บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) จากปริมาณน้ำที่ไหลออกทางระบายน้ำล้น เนื่องจาก เกินความจุของอ่างฯห้วยโพง(ตอนบน) สาเหตุจากเหตุการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร พื้นที่ท้าย อ่างฯห้วยโพง(ตอนบน) ในปัจจุบันพบมีน้ำเอ่อล้นท่วมถนนระหว่างบ้านซ่งแย้ บ้านหนองสนม เขตอําเภอป่าติ้ว ระดับ น้ำในลําเซบายได้เพิ่มระดับสูงขึ้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรประมาณ 5,500 ไร่ ในเขตตําบลโพธิ์ศรี อําเภอป่าติ้ว จังหวัด ยโสธร และได้ไหลเข้าท่วมจุดดําเนินการก่อสร้างฝาย บ้านโพธิ์ศรี อันเนื่องมาจากพระราชดําริแล้ว จนไม่สามารถดําเนินการก่อสร้างได้ ตําบลเดิด อําเภอเมือง มีระดับน้ําเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและล้นตลิ่งเข้าท่วมป่าบุงป่าทามริมลําน้ำ และพื้นที่การเกษตร เริ่มเอ่อเข้าถนนแจ้งสนิท แถวบ้านโนนยาง ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ใกล้ๆกับสะพานข้ามลําน้ำยังไปจ.ยโสธร บริเวณ กม.ที่ 2+000 เขื่อนยโสธร ต.เขื่องคํา อ.เมือง จ.ยโสธร ตลิ่งริมน้ําเกิดการทรุดตัว การแก้ไขปัญหา โครงการสงน้ำและบํารุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ได้เข้าดําเนินการซ่อมแซมแล้ว

 11. จังหวัดมุกดาหาร พื้นที่เกษตรในพื้นที่ใกล้เคียงติดอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ ตําบลหนองแคน อําเภอดงหลวง ได้รับ ผลเสียหายประมาณ 100 ไร่ เนื่องจากน้ำเอ่อท่วมพื้นที่ ระดับน้ำในอ่างที่เข้าข่ายวิกฤตเนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่ อําเภอหว้านใหญ่ ในปัจจุบันมีน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรบริเวณบ้านนาดี สูงประมาณ 0.25 เมตร ท่วมเส้นทางสัญจร บริเวณระหว่าง บ้านโพนไฮ – บ้านโพนสว่าง อําเภอเมือง ระดับน้ำสูง 0.40 ม. อําเภอนิคมคําสร้อย ระดับน้ำในอ่างที่เข้าข่ายวิกฤติ เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่ โครงการชลประทานมุกดาหารได้ส่งเครื่องสูบน้ำจํานวน 5 เครื่องเข้าช่วยเหลือ

12. จังหวัดอํานาจเจริญ บริเวณ ต.หัวสะพาน อ.หัวสะพาน จ.อํานาจเจริญ ในเวลา 03.00 น. พนังกั้นน้ำลําเซ บายบ้านดอนว่านขาด ในช่วงกม.ที่ 21+100 ยาวประมาณ 20 เมตร ทําให้นํ้าไหลท่วมพื้นที่การเกษตรประมาณ 9,500 ไร่ ยังไม่สามารถซ่อมแซมพนังที่ขาดได้  โครงการชลประทานอํานาจเจริญดําเนินการเสริมลูกรังตามแนวทางกั้นน้ํา และ เสริมกระสอบทรายในจุดที่มีรอยรั่วตามจุดอื่นของพนัง โครงการชลประทานอํานาจเจริญได้ส่งเครื่องสูบน้ำจํานวน 4 เครื่อง เข้าช่วยเหลือ

 13. จังหวัดนครพนม บริเวณบ้านนาขาม ตําบลวังยาง จังหวัดนครพนม น้ำเอ่อหนุนจากลําน้ำก่ำ ระดับน้ำ สูงขึ้น 0.17 ม.ระดับน้ำขึ้นสะสม 0.47 ม. พื้นที่ประมาณ 500 ไร่ บริเวณตําบลนาคู่  อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม หมู่ 2,4,8,9 น้ำเอ่อหนุนทั้งจากน้ำก่ำ และลําน้ำบังระดับน้ำเพิ่มขึ้น 0.40 ม. พื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ บริเวณบ้านด่านม่วงคํา อําเภอโคกศรีสุพรรณ จ. สกลนคร เดิมท่วมขัง 1,100 ไร่ ปัจจุบันระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีก 0.20 ม. ระดับน้ำขึ้นสะสม ประมาณ 1.00 ม. บ้านพิมานท่า ต.พิมาน อ.นาแกพื้นที่การเกษตรติดกับลํานํ้าก่ำและลําน้ำบังเริ่มได้รับผลกระทบจาก ระดับน้ำเริ่มเอ่อท่วมพื้นที่การเกษตร โครงการส่งน้ำและบํารุงรักษาน้ำก่ำอยู่ระหว่างตรวจสอบความเสียหาย โครงการ ชลประทานนครพนมได้ส่งเครื่องสูบน้ำจํานวน 5 เครื่อง และเครื่องผลักดันน้ำจํานวน 14 เครื่อง เข้าช่วยเหลือ

14. จังหวัดนครราชสีมา สถานการณ์อุทกภัย น้ำท่วมครอบคลุมพื้นที่ 4 อําเภอ ตั้งแต่ อ.บัวใหญ่ อ.สีดา อ.ประทายและ อ.โนนแดง มีพื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วมเสียหายประมาณ 10,000 ไร่

กองบรรณาธิการ

Latest from กองบรรณาธิการ

Related items

© สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2549 ข้อมูลภายในเว็บไซต์ www.biztempnews.com