อุณหภูมิเศรษฐกิจ

Finance

A+ A A-

ธปท.ชี้การลงทุนภาคเอกชนและการบริโภคชะลอตัว

Rate this item
(0 votes)

ธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนตุลาคมของไทย แม้ภาคการส่งออกและท่องเที่ยวจะเติบโตได้ดี แต่การลงทุนของภาคเอกชนและการบริโภคชะลอตัว 

          รายงานเศรษฐกิจประเทศไทยประจำเดือนตุลาคม โดยธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)ระบุว่า เศรษฐกิจไทยในเดือนตุลาคม 2560 ขยายตัวต่อเนื่อง ตามการส่งออกสินค้าและภาคการท่องเที่ยวที่ ขยายตัวสูง สอดคล้องกับอุปสงค์ต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับมีผลของฐานต่่าในปีก่อน ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวดีทั้งรายจ่ายประจ่าและรายจ่ายลงทุน อย่างไรก็ดี การผลิตภาคอุตสาหกรรมค่อนข้างทรงตัวจากปัจจัยชั่วคราว ส่วนการลงทุนภาคเอกชนและการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวชะลอลง

          โดยเครื่องชี้การลงทุนของภาคเอกชนเติบโตชะลดลงจากดัชนีการจำหน่ายรถยนต์เพื่อการลงทุนในประเทศ ที่เติบโตอยู่ที่ระดับ 9.9 จากเมื่อเดือนกันยายนก่อนหน้านั้นที่อยู่ที่ระดับ 24.0 ในขณะที่ดัชนีการจำหน่ายวสัดุก่อสร้างในประเทศหดตัว โดยติดลบ -7 จากเมื่อเดือนก่อนหน้านั้น ที่ยังคงสะท้อนสัญญาณเติบโตอยู่ที่ระดับ 2.4

          ในขณะที่การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ชะลอตัวลงจากการใช้จ่ายสินค้าไม่คงทน และการใช้จ่ายสินค้ากึ่งคงทนถึงกับหดตัว อยู่ที่ระดับ -2.6 เป็นการหดตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ -0.4 ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท)ระบุว่า ปัจจัยสนับสนุนกำลังซื้อโดยรวมยังไม่เข้มแข็ง โดยรายได้ในภาคเกษตรกรรมกลับมาหดตัว จากทั้งด้านราคาและปริมาณ ขณะที่รายได้นอกภาคเกษตรกรรมค่อนข้างทรงตัว ในขณะที่ดัชนีการใช้จ่ายสินค้าคงทนดีขึ้น โดยขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 10.6 จากเมื่อเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 7.4

          การผลิตภาคอุตสาหกรรมทรงตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน และเมื่อปรับฤดูกาลแล้วลดลงจากเดือนก่อน จากวันหยุดท่าการที่มากกว่าปกติและการเร่งผลิตในช่วงก่อนหน้าของบางอุตสาหกรรม อย่างไรก็ดีอุตสาหกรรมที่ เกี่ยวเนื่องกับการส่งออกหลายอุตสาหกรรมยังขยายตัวดี

          จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัวร้อยละ 20.9 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยเป็นการขยายตัวใน เกือบทุกกลุ่มสัญชาติประกอบกับผลของฐานต่่าจากการปราบปรามทัวร์ผิดกฎหมายในปีก่อน เมื่อปรับฤดูกาลแล้ว จ่านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 จากเดือนก่อน

          มูลค่าการส่งออกสินค้าขยายตัวร้อยละ 13.4 จากระยะเดียวกันปีก่อน และหากหักทองค่าขยายตัว ร้อยละ 14.1 โดยเป็นการขยายตัวต่อเนื่องในทุกตลาดส่งออกส่าคัญและในเกือบทุกหมวดสินค้า ได้แก่ 1) ยานยนต์และ ชิ้นส่วน ตามการส่งออกรถยนต์เชิงพาณิชย์และรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รวมถึงการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ตามการส่งออก ยางล้อ เกียร์กระปุก และเครื่องยนต์ 2) สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และทัศนูปกรณ์ตามการส่งออกหมวดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ โทรศัพท์มือถือ และแผงวงจรรวม 3) สินค้าที่มูลค่าการส่งออกเคลื่อนไหวตามราคาน้่ามันดิบ ขยายตัวจากทั้งด้านราคา และปริมาณ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีและ 4) สินค้าเกษตรแปรรูป ตามการส่งออกผลิตภัณฑ์ ยางพารา  

          มูลค่าการนำเข้าสินค้าขยายตัวร้อยละ 16.6 จากระยะเดียวกันปีก่อน และหากหักทองค่าขยายตัว ร้อยละ 18.4 ตามการน่าเข้าที่ขยายตัวในเกือบทุกสินค้า ได้แก่ 1) หมวดเชื้อเพลิง โดยเฉพาะน้่ามันดิบที่ขยายตัว หลังจากหดตัวในเดือนก่อน 2) หมวดวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางที่ไม่รวมเชื้อเพลิง ตามการน่าเข้าโลหะ เคมีภัณฑ์ แผงวงจรรวม และชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์3) หมวดสินค้าทุนที่ไม่รวม เครื่องบิน ตามการน่าเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยเฉพาะอุปกรณ์สื่อสารและโทรคมนาคม และ 4) หมวดสินค้า อุปโภคบริโภค ตามการน่าเข้าสินค้าไม่คงทนในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ยา และเครื่องส่าอาง เป็นส่าคัญ

          การใช้จ่ายภาครัฐที่ไม่รวมเงินโอนขยายตัวทั้งรายจ่ายประจ่าและรายจ่ายลงทุน โดยรายจ่ายประจ่าขยายตัว จากรายจ่ายบ่าเหน็จบ่านาญข้าราชการ และรายจ่ายลงทุนขยายตัวจากการก่อสร้างอาคารและการซื้อเครื่องใช้ ส่านักงานของมหาวิทยาลัย และการเบิกจ่ายเพื่อพัฒนาเคหะและชุมชนของกลุ่มจังหวัด รวมถึงการเบิกจ่ายของ หน่วยงานหลักยังขยายตัว

          ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.86 เท่ากับเดือนก่อน ขณะที่อัตราเงินเฟ้อ พื้นฐานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่าหรับอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลทรงตัวจากเดือนก่อน ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลต่อเนื่อง จากทั้งดุลการค้า และดุลบริการ รายได้ และเงินโอนตามภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวดี ดุลบัญชี เงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลสุทธิจาก 1) การช่าระคืนเงินกู้ระยะสั้นของสถาบันการเงินที่รับฝากเงินที่กู้เข้ามาเพื่อปรับฐานะ เงินตราต่างประเทศในช่วงก่อนหน้า 2) การขายสุทธิตราสารหนี้ภาครัฐของนักลงทุนต่างชาติและ 3) การออกไปลงทุน โดยตรงในต่างประเทศของภาคธุรกิจไทย

ทรงเกียรติ ชาติวัฒนานนท์

สื่อมวลชนและนักจัดรายการวิทยุด้านเศรษฐกิจที่คร่ำหวอดอยู่ในแวดวงข่าวเศรษฐกิจ เป็นเวลานาน จะมารายงานและวิเคราะห์สถานะการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านทางเว็บไซต์และรายการวิทยุ "อุณหภูมิเศรษฐกิจ" ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-9.00 น. สถานีวิทยุ FM102

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.

Thailand Stock Index

ข้อมูลล่าช้า 15 นาที 21/02/2561 เวลา 00:30:08
  ปริมาณ (สัญญา) สถานะคงค้าง*
รวมทั้งตลาด 15,324 3,425,126
Futures 15,324 3,346,552
SET50 Index - 312,782
Sector Index - -
Single Stock - 2,915,706
Precious Metal 14,804 87,641
- GF10 13,982 83,006
- GF50 822 4,635
Deferred Precious Metal 520 1,098
- GOLD-D 520 1,098
Currency - 28,786
Interest Rate - -
Agriculture - 539
Options - 78,574
SET50 Index (Call) - 37,261
SET50 Index (Put) - 41,313
Put/Call - 1.11
* Day Session: สถานะคงค้าง ณ Night Session ของวันก่อนหน้า
   Night Session: สถานะคงค้าง ณ Afternoon Session ของวันปัจจุบัน
SET50 Index Futures
สถานะคงค้างณ วันที่ -
ปริมาณ (สัญญา) -
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
All Futures
ณ วันที่ 20/02/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 76,776 84,642 -7,866
ต่างชาติ 24,186 22,000 +2,186
ในประเทศ 124,253 118,573 +5,680
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
SET50 Index
ณ วันที่ 20/02/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 26,233 27,162 -929
ต่างชาติ 16,473 14,734 +1,739
ในประเทศ 63,059 63,869 -810
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Sector Index
ณ วันที่ 20/02/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Single Stock
ณ วันที่ 20/02/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 47,784 54,135 -6,351
ต่างชาติ 6,765 4,859 +1,906
ในประเทศ 54,916 50,471 +4,445
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Precious Metal
ณ วันที่ 20/02/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 2,318 2,973 -655
ต่างชาติ 737 2,159 -1,422
ในประเทศ 4,643 2,566 +2,077
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Deferred Precious Metal
ณ วันที่ 20/02/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 219 306 -87
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 222 135 +87
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Currency
ณ วันที่ 20/02/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 222 66 +156
ต่างชาติ 211 248 -37
ในประเทศ 1,345 1,464 -119
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Interest Rate
ณ วันที่ 20/02/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Agriculture
ณ วันที่ 20/02/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 68 68 -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Options Call
ณ วันที่ 20/02/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 105 168 -63
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 813 750 +63
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Options Put
ณ วันที่ 20/02/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 226 202 +24
ต่างชาติ 50 2 +48
ในประเทศ 1,212 1,284 -72
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ

ข้อมูลล่าช้า 15 นาที 21/02/2561 เวลา 00:30:08
  ปริมาณ (สัญญา) สถานะคงค้าง*
รวมทั้งตลาด 15,324 3,425,126
Futures 15,324 3,346,552
SET50 Index - 312,782
Sector Index - -
Single Stock - 2,915,706
Precious Metal 14,804 87,641
- GF10 13,982 83,006
- GF50 822 4,635
Deferred Precious Metal 520 1,098
- GOLD-D 520 1,098
Currency - 28,786
Interest Rate - -
Agriculture - 539
Options - 78,574
SET50 Index (Call) - 37,261
SET50 Index (Put) - 41,313
Put/Call - 1.11
* Day Session: สถานะคงค้าง ณ Night Session ของวันก่อนหน้า
   Night Session: สถานะคงค้าง ณ Afternoon Session ของวันปัจจุบัน
SET50 Index Futures
สถานะคงค้างณ วันที่ -
ปริมาณ (สัญญา) -
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
All Futures
ณ วันที่ 20/02/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 76,776 84,642 -7,866
ต่างชาติ 24,186 22,000 +2,186
ในประเทศ 124,253 118,573 +5,680
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
SET50 Index
ณ วันที่ 20/02/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 26,233 27,162 -929
ต่างชาติ 16,473 14,734 +1,739
ในประเทศ 63,059 63,869 -810
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Sector Index
ณ วันที่ 20/02/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Single Stock
ณ วันที่ 20/02/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 47,784 54,135 -6,351
ต่างชาติ 6,765 4,859 +1,906
ในประเทศ 54,916 50,471 +4,445
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Precious Metal
ณ วันที่ 20/02/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 2,318 2,973 -655
ต่างชาติ 737 2,159 -1,422
ในประเทศ 4,643 2,566 +2,077
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Deferred Precious Metal
ณ วันที่ 20/02/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 219 306 -87
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 222 135 +87
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Currency
ณ วันที่ 20/02/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 222 66 +156
ต่างชาติ 211 248 -37
ในประเทศ 1,345 1,464 -119
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Interest Rate
ณ วันที่ 20/02/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Agriculture
ณ วันที่ 20/02/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 68 68 -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Options Call
ณ วันที่ 20/02/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 105 168 -63
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 813 750 +63
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Options Put
ณ วันที่ 20/02/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 226 202 +24
ต่างชาติ 50 2 +48
ในประเทศ 1,212 1,284 -72
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2549 ข้อมูลภายในเว็บไซต์ www.biztempnews.com

Register

User Registration